Caritas

Cari­tas – eller barm­här­tig­het – kan sam­man­fat­tas i de fyra orden med­käns­la, omtan­ke, sam­hö­rig­het och stöd.

Män­ni­sko­kär­le­ken har all­tid varit grun­den för fri­mu­rar­nas verk­sam­het. Men hjäl­pen har änd­rat karak­tär under sek­ler­nas lopp. For­na tiders mer direk­ta stöd i form av t ex fri­mur­ar­barn­hus har i stor utsträck­ning utveck­lats mot hjälp till orga­ni­sa­tio­ner som arbe­tar för barn och ung­dom som för­med­las via sti­pen­di­er och loka­la Cari­tas­grup­per.

Stöd ges både externt och internt. Extern Cari­tas är väl­gö­ren­hets­me­del som delas ut till mot­ta­ga­re utan­för Orden. Sam­man­ta­get utde­las årli­gen sto­ra belopp i sti­pen­di­er, totalt över 45 mil­jo­ner kro­nor per år.

Intern Cari­tas hand­lar om med­lems­vård och bröd­ra­omsorg med hjälp och stöd till behö­van­de och för med­lems­vård, t.ex. besö­ka sju­ka brö­der och deras anhö­ri­ga, upp­vakt­ning­ar på hög­tids­da­gar eller att orga­ni­se­ra insam­ling­ar till behö­van­de och nöd­li­dan­de.

Mer infor­ma­tion om Ordens barm­här­tig­hets­verk­sam­he­ter finns på Ordens hem­si­da. (länk till https://www.frimurarorden.se/om-frimurarorden/barmhartighetsverksamhet/ ).

Infor­ma­tion om verk­sam­he­ten i de loka­la Cari­tas­grup­per­na finns på respek­ti­ve orts sida i Fyran.

Sök inlägg