Caritas i Reftele

Cari­tas­grup­pen i Ref­te­le besö­ker brö­der vid sjuk­doms­fall vid vis­tel­se på sjuk­hus eller i hem­met. Vid loge­sam­man­koms­ter görs insam­ling till behö­van­de brö­der och/eller pri­vat­per­so­ner och till loka­la orga­ni­sa­tio­ners hjälp­verk­sam­het, fram­förallt till Hela män­ni­skan, dia­ko­ni och soci­al verk­sam­het. Cari­tas­grup­pen upp­vak­tar även brö­der vid födel­se­da­gar och del­tar vid begrav­ning­ar.

Kon­takt­per­son för Cari­tas­grup­pen i Ref­te­le är Anders Oliv,
tel. 070–58 19 201, e‑post: anders.oliv@telia.com

Sök inlägg