Caritas i Oskarshamn

Vid loge­sam­man­koms­ter görs insam­ling­ar till behö­van­de brö­der och till loka­la orga­ni­sa­tio­ners hjälp­verk­sam­het. Cari­tas­grup­pen hål­ler kon­takt med sju­ka brö­der och avläg­ger sjuk­be­sök. Grup­pen upp­vak­tar brö­der i sam­band med hög­tids­da­gar, kon­do­le­rar vid döds­fall och del­tar vid begrav­ning­ar. Brö­der med svå­rig­he­ter att själ­va ta sig till och från sam­man­koms­ter­na erbjuds hjälp av Cari­tas.

Kon­takt­per­son för Cari­tas­grup­pen i Oskars­hamn är Lars-Erik Svens­son, tel. 070–693 74 89.

Sök inlägg