Caritas i Norrköping

Vid loge­sam­man­koms­ter görs insam­ling­ar till behö­van­de brö­der och deras anhö­ri­ga vid behov samt till väl­gö­ren­het i loka­la pro­jekt och orga­ni­sa­tio­ner. Insam­ling görs även för stöd åt Sjö­mans­kyr­kan i Norr­kö­ping. Cari­tas­grup­pen sva­rar för leve­rans av 20 Fri­mu­rar­lamm per månad till Vrin­ne­vi­sjuk­hu­set. Grup­pen orga­ni­se­rar och del­tar i upp­vakt­ning på brö­der­nas hög­tids­da­gar, del­tar i begrav­nings­guds­tjäns­ter och i kon­tak­ter med efter­le­van­de.

Kon­takt­per­son för Cari­tas­grup­pen i Norr­kö­ping är Per-Olof Eng­ström, tel. 076–016 98 82.

Sök inlägg