Caritas i Motala

Vid loge­sam­man­koms­ter görs insam­ling­ar till behö­van­de brö­der och till loka­la orga­ni­sa­tio­ners hjälp­verk­sam­het, fram­förallt till Hela män­ni­skan. Cari­tas­grup­pen i Mota­la upp­vak­tar brö­der vid födel­se­da­gar och del­tar vid begrav­ning­ar.

Kon­takt­per­son för Cari­tas­grup­pen i Mota­la är Tor Oden­bring, tel. 070–250 85 93.

Sök inlägg