Caritas i Linköping

Cari­tas­grup­pen i Lin­kö­ping gör insam­ling­ar till loka­la orga­ni­sa­tio­ner och behö­van­de brö­der anting­en vid loge­saman­koms­ter, för­sälj­ning av lamm, korv och kakor. Fram­förallt går medel till lamm för barn vid ope­ra­tion på US i Lin­kö­ping, Stads­mis­sio­nen, akti­vi­te­ter för äld­re och yng­re brö­der såsom utflyk­ter m.m., barn­can­cer­fon­den, psykri­a­tri­fon­den och loka­la hjälp­or­ga­ni­sa­tio­ner.

Till det­ta upp­vak­tar vi brö­der vid födel­se­da­gar, besö­ker sju­ka och ensam­ma brö­der, del­tar vid begrav­ning­ar, bju­der avlid­na brö­ders änkor på jul­bord och till jul upp­vak­tar vi brö­der över 90 år och de som finns på vår omsorgs­lis­ta med jul­blom­mor.

Kon­takt­per­son för Cari­tas­grup­pen i Lin­kö­ping är Ken­neth Bju­re­by, tel. 070–312 83 93 eller e‑post. k.bjureby@ledberg.se

Sök inlägg