Frimureriet i Jönköping

Johan­neslo­gen Den Mel­lers­ta Pela­ren (DMP)
036–71 09 83       dmp@frimurarorden.se

Andre­as­lo­gen Mag­nus Ladulås (ML)
036–71 09 83        ml@frimurarorden.se

Kapi­tel­bröd­ra­för­e­ning­en Vik­tor Ryd­berg (VR)
036–71 09 83        vr@frimurarorden.se

Besöks- och post­a­dress:
Nor­ra Strand­ga­tan 40
553 20 JÖNKÖPING

Kort­fat­tad histo­rik
Fri­mu­re­ri­et eta­ble­ra­des i Jön­kö­ping år 1800. Under de förs­ta nio åren hölls sam­man­koms­ter­na hos bunt­ma­ka­re Hegg på Öst­ra Stor­ga­tan 34. Där­ef­ter fanns man på fle­ra adres­ser innan flyt­ten år 1860 till det då nybygg­da Sto­ra Hotel­let. Där blev verk­sam­he­ten kvar ända till 2014 då man för­vär­va­de en fas­tig­het på Nor­ra Strand­ga­tan 40, som med många brö­ders, hust­rurs och dam­för­e­ning­ens goda hjälp iord­ning­ställ­des till dagens myc­ket för­näm­li­ga loka­ler.

Johan­neslo­gen Den Mel­lers­ta Pela­ren
Mel­lers­ta Pela­ren, som var det ursprung­li­ga nam­net, grun­da­des i Jön­kö­ping år 1800. Det är nu den älds­ta logen inom Fjär­de för­del­ning­en och num­mer sex i ålders­ord­ning bland Johan­neslo­ger i Sve­ri­ge. Nam­net Den Mel­lers­ta Pela­ren utgår san­no­likt från kab­ba­lis­tisk sym­bo­lik med världs­trä­dets tre pela­re, varav den mel­lers­ta beteck­nar för­bin­del­sen mel­lan vår värld och den him­mels­ka.

Full­stän­dig histo­rik för Johan­neslo­gen Den Mel­lers­ta Pela­ren
(Länk till frimurarorden.se)

Andre­as­lo­gen Mag­nus Ladulås
Logen räk­nar sina anor till 1913 då en Andre­as­för­e­ning bil­da­des i Jön­kö­ping. I mars 1932 invig­des så Andre­as­lo­gen Den Mel­lers­ta Pela­ren av kon­te­ra­mi­ra­len och före det­ta stats­mi­nis­tern Arvid Lind­man.

Full­stän­dig histo­rik för Andre­as­lo­gen Mag­nus Ladulås
(Länk till frimurarorden.se)

Kapi­tel­bröd­ra­för­e­ning­en Vik­tor Ryd­berg
Med näs­tan 350 kapi­tel­brö­der i Jön­kö­ping väck­tes i mit­ten av 1990-talet frå­gan om att bil­da en kapi­tel­bröd­ra­för­e­ning för att mins­ka resan­det till Lin­kö­ping. Det resul­te­ra­de i att Vik­tor Ryd­berg kun­de hål­la sin förs­ta sam­man­komst 1998. För­e­ning­en fick sitt namn efter jour­na­lis­ten, för­fat­ta­ren, och kul­tur­histo­ri­kern Vik­tor Ryd­berg, född 1828 i Jön­kö­ping och en enga­ge­rad fri­mu­ra­re.

Full­stän­dig histo­rik för Kapi­tel­bröd­ra­för­e­ning­en Vik­tor Ryd­berg
(Länk till frimurarorden.se)

Sök inlägg