Caritas i Jönköping

Vid loge­sam­man­koms­ter görs insam­ling­ar till behö­van­de brö­der och till loka­la orga­ni­sa­tio­ners hjälp­verk­sam­het, fram­förallt till ”Hela män­ni­skan”. Cari­tas­grup­pen i Jön­kö­ping upp­vak­tar brö­der vid födel­se­da­gar och del­tar vid begrav­ning­ar samt läm­nar jul­blom­mor till logens älds­ta brö­der .

Kon­takt­per­son för Cari­tas­grup­pen i Jön­kö­ping är Jonas Eng­ström, tel. 073–418 84 62.

Sök inlägg