Helios fick fint besök från ÖPL

Pro­vin­si­al­mäs­ta­re Peter Gran­stam och hans med­ar­be­ta­re bör­ja­de lik­som, ord­fö­ran­de mäs­ta­ren Per-Olof Fry­e­le­gård och hans med­ar­be­ta­re i Heli­os arbets­da­gen i Ref­te­le i civi­la klä­der med genom­gång av verk­sam­he­ten . Foto:Ulf Gustafs­son.

Den 18 april fick Heli­os fint besök från Öst­gö­ta Pro­vin­si­al­loge. Pro­vin­si­al­mäs­ta­ren Peter Gran­stam, and­re kans­lern Bengt Rydell  och över­sek­re­te­ra­ren Karl-Erik Johans­son, kom till Ref­te­le på efter­mid­da­gen för genom­gång av verk­sam­he­ten i Heli­os.
Från Heli­os del­tog ord­fö­ran­de mäs­ta­ren Per-Olof Fry­e­le­gård, förs­te depu­te­ra­de mäs­ta­ren Anders Jons­son, förs­te sek­re­te­ra­ren  Kent Håkans­son,  förs­te cere­mo­ni­mäs­ta­ren Robert Mag­nus­son, förs­te tal­man­nen Claes-Erik Sjö­gren, förs­te skatt­mäs­ta­ren Ulf Gustafs­son och ord­fö­ran­den i Cari­tas,  Sven Nils­son.

Vid genom­gång­en dis­ku­te­ra­des oli­ka frå­gor, som

  • med­lems­frå­gor – rekry­te­ring, utträ­den, mm
  • akti­vi­te­ter – antal besö­ka­re, antal sam­ling­ar, noll besö­ka­re
  • Eko­no­mi och fas­tig­he­ten – bok­slut 2017, under­hålls­plan fas­tig­he­ten
  • Extern och intern kom­mu­ni­ka­tion
  • Loge­verk­sam­he­ten – ämbets­män, rekry­te­ring – utbild­ning
  • Cari­tas – intern och extern verk­sam­het
  • Stödfunktioner/administration – sek­re­ta­ri­at och utbild­ning

Syf­tet med mötet var att Lin­kö­pings­brö­der­na vill tit­ta på Heli­os verk­sam­het och stäm­ma av läget i oli­ka frå­gor.

Det kom upp någ­ra frå­gor, där våra besö­ka­re från Lin­kö­ping, lova­de att åter­kom­ma med svar,
Det var bl.a möj­lig­he­ten till eko­no­miskt bidrag från Skåns­ka Pro­vin­si­al­lo­gen, där ett antal av Heli­os brö­der­na är medlemmar,och vad den nya data­la­gen GDPR som trä­der i kraft 25 maj, inne­bär för den enskil­da logen ?

..men slutade dagen på sedvanligt sätt med högtidsklädsel ,loge och brödramåltid, där Helios verksamhet fick beröm av provinsialmästaren. Foto:Ulf Gustafsson
..men slu­ta­de dagen på sed­van­ligt sätt med hög­tids­kläd­sel ‚loge och bröd­ramål­tid, där Heli­os verk­sam­het fick bra betyg av pro­vin­si­al­mäs­ta­ren. Foto:Ulf Gustafs­son

Den sam­man­fat­tan­de bedöm­ning­en av verk­sam­he­ten hos HELIOS är att den fun­ge­rar myc­ket bra.

Kväl­len avslu­ta­des med en recep­tion i grad III och en gemen­sam bröd­ramål­tid.

Text och foto: Ulf Gustafs­son

Sök inlägg