Många bröder kom till Helios högtidsdag 8 april

Vilken brödrasamling på Helios högtidsdag! Foto: Ulf Gustafsson.
Vil­ken bröd­ra­sam­ling på Heli­os hög­tids­dag!
Foto: Ulf Gustafs­son.

Sön­da­gen den 8 april 2018 fira­de S:t Johan­neslo­gen HELIOS sin 14:e hög­tids­dag, 85 brö­der kom till Ref­te­le den­na förs­ta rik­tigt var­ma och fina vår­dag, för att i gemen­sam­het fira Logens födel­se­dag.

Det var många till­res­ta besö­ka­re, som i trev­lig sam­va­ro till­sam­mans med Heli­os brö­der, sam­la­des inför Logens öpp­nan­de.

Under Logen infor­me­ra­de vår sek­re­te­ra­re Kent Håkans­son om verk­sam­he­ten för år 2017:

Med­lem­san­ta­let var 39 st vid årets utgång, vi har totalt haft 24 st loge­sam­man­koms­ter, med totalt 1.009 st. besök. Många nya sökan­de till Logen, vän­te­ti­den är f.n. 8–10 måna­der.

Sär­skil­da akti­vi­te­ter kan näm­nas Oslo­re­san med besök i Det Nors­ka Stam­hu­set. Ett antal instruk­tio­ner och före­drag samt stu­die­cirk­lar har arran­ge­rats under året.

Cari­tas verk­sam­he­ten inbring­at 23.882 och extra från ÖPL Sam­fond 10.000, utdel­ning drygt 30.000 till ett 40-tal per­so­ner.

Vår Ord­fö­ran­de Mäs­ta­re Per-Olof Fry­e­le­gård höll ett inspi­re­ran­de hög­tids­tal – där temat var – gemen­skap!

Högtidsdagen blev också en familjedag för Anders Larsson med sönerna Alexander t.v. och Germund t.h. Foto: Ulf Gustafsson
Fri­mu­re­ri är en gemenskap,tydligt åskåd­lig­gjord på den­na bild av Anders Lar­s­son med söner­na Alex­an­der t.v. och Ger­mund t.h. Foto: Ulf Gustafs­son

Han berät­ta­de om den gläd­je han kän­ner då han kom­mer till Logen, så fort han kom­mer innan­för dör­rar­na till huset, man kän­ner en spe­ci­ell gemen­skap, till­hö­rig­het med dem som är där.
‑Vi har ock­så något som är vik­tigt för att upp­le­va en fin gemen­skap, vi har en mötes­plats, den är spe­ci­ell, den är for­mad av oss, för att pas­sa vår verk­sam­het. Det­ta är något vi skall vår­da för lång tid fram­ö­ver.

Alla män­ni­skor har ett grund­läg­gan­de behov av att upp­le­va gemen­skap och vara del­ak­ti­ga i oli­ka soci­a­la sam­man­hang, där man kan ge och få bekräf­tel­se. Bil­den av gemen­skap inne­hål­ler ofta en till­va­ro där man kän­ner när­het, tillit och vär­me. För det förs­ta, sägs gemen­skap vara en plats där man kän­ner sig bekräf­tad och kan vila från and­ra mer krä­van­de åta­gan­den, en per­son­lig och avslapp­nad mil­jö. Den and­ra anled­ning­en är att gemen­skap ock­så är en plats för utveck­ling, där vi genom utbyte med varand­ra får en vida­re för­stå­el­se för det vi hål­ler på med. Hur ser det ut för oss brö­der, hur upp­fat­tar vi vår gemen­skap, hur påver­kar den oss. Kän­ner vi en ädel läng­tan att kom­ma till logen och ta del av det­ta.

Gemen­skap är ock­så vik­tigt för att ska­pa en bety­dan­de mening i arbe­tet och för en grupps utveck­ling. Brist på soci­a­la rela­tio­ner kan leda till en käns­la av van­makt och hjälp­lös­het, dess­utom är rela­tio­ner en vik­tig bestånds­del i utveck­lan­det av en orga­ni­sa­tion. Inom forsk­ning­en, om vi nu skall för­dju­pa oss något, så talar man om hur käns­lan av gemen­skap påver­kas av vil­ka grup­per en indi­vid till­hör.

Fors­ka­re menar att de soci­a­la ban­den stärks indi­vi­der emel­lan när gemen­sam­ma intres­sen finns, käns­lan av att till­hö­ra en viss grupp stär­ker där­med den upp­lev­da gemen­ska­pen hos grupp­med­lem­mar­na.

Vad är vår strä­van, vårt mål?

Ytter­li­ga­re en bild på avtac­ka­de brö­der fr v : Svan­te Hjal­mars­son, Boris Nils­son, Chris­ter Hil­je­mark, OM Per-Olof Fry­e­le­gård och Jens Peters­son. Foto:Ulf Gustafs­son

Vår fri­mu­re­ris­ka gemen­skap, skall byg­ga på att vi vär­nar om våra nya brö­der, sam­ta­lar med dem om orden, om gra­dens inne­håll, deras recep­tion, vad famil­jen tyc­ker, så att vi till­sam­mans lyser upp det­ta rum­met vi befin­ner oss i nu.

Alla skall kun­na se och för­stå inne­bör­den av vårt fri­mu­re­ris­ka arv, sade han avslut­nings­vis.

Efter Logen sam­la­des tra­di­tions­en­ligt alla brö­der­na utom­hus på trap­pan för den gem­sam­ma foto­gra­fe­ring­en och där­ef­ter sam­la­des brö­der­na i Johan­nes­sa­len för en tre­rät­ters bröd­ramål­tid

  • för­rätt: lär­linge­bro­derns favo­rit sill
  • varm­rätt: älg­fi­le med pota­tiska­ka, gra­ti­ne­rad tomat o svamp­sås
  • des­sert: ost­ka­ka
  • vin: Cas­tel­for­te

I sam­band med mål­ti­den avtac­ka­des brö­der­na, Svan­te Hjal­mars­son, Boris Nils­son, Chris­ter Hil­je­mark, Jens Peters­son, Mag­nus Hei­ge och Mats Anders­son, som läm­nat sina upp­drag .

Text och foto: Ulf Gustafs­son

 

 

 

 

 

Sök inlägg