Terra Masonica -utökad anmälningstid för måndagens Bok och Diskussionscafé.

En grupp Linköpingsbröder utanför logen i Kilwinning, en av de 80 som visasi filmen Terra Masonica.
En grupp Lin­kö­pings­brö­der utan­för logen i Kilwin­ning, en av de 80 som visa­si fil­men Ter­ra Maso­ni­ca.

Tors­da­gen 5 april var utsatt som sista anmäl­nings­dag till S:t Jacobs
Bok och Dis­kus­sions­kafé i Fri­mu­rar­hu­set i Lin­kö­ping 18.00.

Kafé­et har som tema “Jor­den runt på 80 loger”  vil­ket visas i fil­men Ter­ra Maso­ni­ca. Här visas bl a delar av en instal­la­tion i The Mot­her Lod­ge of Scot­land Kilwin­ning num­ber  0 som fle­ra Lin­kö­pings­brö­der besökt.
Vi infor­me­rar även om vad man skall göra för att kun­na besö­ka loge utom­lands. Brö­der av alla gra­der är väl­kom­na, sär­skilt våra nya­re brö­der.

Anta­let anmäl­ning­ar har hit­tills varit för lågt och där­för görs föl­jan­de änd­ring­ar för att se om kafé­et kan genom­fö­ras. Vi utsträc­ker anmäl­nings­ti­den till fre­dag fre­da­gen 9:e 12.00 och då skall den göras via e-post till till j@frimurarorden.se . Ange sam­ti­digt om Ni vill bestäl­la smör­gås med dryck a 30 kro­nor.

Väl­kom­na.

För Bok och Dis­kus­sions­kafé­et: Håkan Wasén

skots­ka möten juli 18

 

 

Sök inlägg