St: Jacob inbjuder till en resa i frimurarvärlden

Hur gör jag om jag, efter min III:a, vill besö­ka en fri­mu­rar­loge utan­för Sve­ri­ge?
Hur får jag kon­takt med en utländsk loge och får jag besö­ka den? Och hur ser utländskt fri­mu­re­ri ut?
De frå­gor­na får sitt svar på S:t Jacobs Bok och dis­kus­sions­kafé mån­da­gen 9 april 18.00 i Fri­mu­rar­lo­gen i Lin­kö­ping dit brö­der av alla gra­der är väl­komm­na.
Under de senas­te åren har ett fler­tal Lin­kö­pings­brö­der genom­fört besök i loger utan­för Sve­ri­ge. Loger­na i Lin­kö­ping har sedan tidi­ga­re vän­ut­by­ten med dans­ka och nors­ka loger. Även stor­lo­gen i Helsing­fors har fått besök.

Tänk att få resa ut i frimurarvärlden och t. ex träffa bröderna i världens äldsta lioge Mother Kilwinning No 0.
Tänk att få resa ut i fri­mu­r­ar­värl­den och t. ex träf­fa brö­der­na i värl­dens älds­ta loge Mot­her Kilwin­ning No 0.

Värl­dens älds­ta loge, den skots­ka “Mot­her Kilwin­ning No 0”,  besök­tes av brö­der från Lin­kö­ping redan 2014 vil­ka fick del­ta i en loge i grad 3 under led­ning av den dåva­ran­de ord­fö­ran­de mäs­ta­ren, nume­ra ” Past Mas­ter”, Iain Doo­lie.
Loger­na i Lin­kö­ping hade sedan gläd­jen att få ta emot en dele­ga­tion från Kilwin­ning med Iain Doo­lie i spet­sen men även från Tar­bol­ton S:t James No 135, den loge där den skots­ke poe­ten Robert Burns blev med­lem 1781.

För­ra året var det dags för en ny skotsk resa där brö­der­na fick del­ta i en loge i Tarbolton(Kilwinning)  S:t James 135 och logen Nep­tu­ne (Kilwin­ning ) Saltcoast No 442 i Irvi­ne samt bese logen Kilwin­ning No 0.
Då son­de­ra­des ock­så möj­lig­he­ter­na för en ny resa till Skott­land och san­no­likt en av värl­dens älds­ta loge­lo­ka­ler.
För­ra året besök­te under­teck­nad Nami­bia och gick på loge där. Det kräv­des en hel del för­be­re­del­ser för det är inte bara att åka hur som helst.
Lagom till den eng­els­ka stor­lo­gens 300-års­dag  2017, hade ock­så Tris­tan Bour­lards film Ter­ra Maso­ni­ca pre­miär. Den skild­rar fri­mu­re­ri i hela värl­den och besö­ker bl a Kilwin­ning No 0. Fil­men är dock på eng­els­ka.

Terra Masocica består av två timslånga delar,på engelska, och skildrar all världens frimureri.
Ter­ra Maso­ni­ca består av två tims­långa delar,på eng­els­ka, och skild­rar all värl­dens fri­mu­re­ri.

Start­ti­den är redan 18.oo med tan­ke på Ter­ra Maso­ni­cas längd. Vi kom­mer att bör­ja med att visa fil­mens förs­ta tims­långa del på Bok och Dis­kus­sions­kafé­et och där­ef­ter, under fikat, med stöd av mate­ri­al från Ordens utri­kes­av­del­ning infor­me­ra och berät­ta om de prak­tis­ka detal­jer­na för brö­der av alla gra­der.
Vi häl­sar i syn­ner­het nya brö­der väl­kom­ma för att de skall kun­na se vil­ka fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter man har att se annat fri­mu­re­ri när man fått sin trea.
Vi avslu­tar, för de som så öns­kar, med att visa fil­mens and­ra del som tar cir­ka en tim­me.
De som vill ha lättöl/dricka och en smör­gås mås­te bestäl­la det senast tors­da­gen 5 april genom att anteck­na sig på lis­tan, ansla­gen i fri­mu­rar­hu­set, eller till sek­re­te­ra­ren på j@frimurarorden.se. Kost­nad 30 kro­nor.

Text och foto: Håkan Wasén

Sök inlägg