Välkommen till måltidsloge i Motala

Lör­da­gen den 27 janu­a­ri kl 13.00 kom­mer De Tre Lju­sen att genom­fö­ra en mål­tids­loge i grad I. Mål­tids­lo­gen till­hör  våra tra­di­tio­ner och i år prö­var vi att genom­fö­ra den en lör­dag efter­mid­dag för att de brö­der som tyc­ker att en sen mål­tid är ett pro­blem ska få chan­sen att del­ta.

Mål­tids­lo­gen är en upp­le­vel­se för den som varit med om en sådan tidi­ga­re. Vi dukar upp i Johan­nes­sa­len och ritu­a­len genom­förs sit­tan­de vid mat­bor­det. De for­mel­la kra­ven är små, ton­vik­ten lig­ger på triv­sam sam­va­ro under mål­ti­den. Har du inte besökt någon loge på en tid är det här ett bra till­fäl­le.

Mål­ti­den består av en tre­rät­ters mål­tid med för­rätt, varm­rätt och des­sert. Vid des­ser­ten kom­mer vi att få lyss­na till ett före­drag av gene­ra­len, den Högt upp­lys­te bro­dern och inne­ha­va­ren av Ordens heders­tec­ken,  Göran de Geer,  som bely­ser mili­tärsi­tu­a­tio­nen på Got­land.

Pri­set är 225 kr. Vin ingår och du bestäm­mer själv om du vill ha alko­hol­fritt eller inte.

Mål­ti­den krä­ver en del pla­ne­ring, var­för vi mås­te få era anmäl­ning­ar senast tors­dag den 25 janu­a­ri kl 18.00.

Anmä­lan görs via e‑post, dtl@frimurarorden.se eller till tele­fon­sva­ra­ren num­mer 0141–523 10.

Om du behö­ver trans­port­hjälp, ring Lennart Sand­berg på 070–556 26 81 eller Sten West­berg på 070–281 43 10 så skall vi ord­na att någon bro­der kom­mer för­bi och häm­tar till logen.

Varmt och bro­der­li­gen väl­kom­men.

Lennart Sand­berg

Sök inlägg