Julavslutning i Frimurarsamhället i Motala

Motala Lucia på besök i Johannessalen. Foto: Lennart Sandberg
Mota­la Lucia på besök i Johan­nes­sa­len. Foto: Lennart Sand­berg

Den 11 decem­ber sam­la­des fri­murar­brö­der­na i Mota­la till julav­slut­ning till­sam­mans med respek­ti­ve och barn.

På pro­gram­met stod såväl en jul­be­trak­tel­se av TT Ste­fan Bjuv­sjö, utdel­ning av årets cari­tas­me­del och besök av Mota­las Lucia för­u­tom den lekam­li­ga spis­ning­en där vår kock hade ord­nat ett kom­plett jul­bord med allt man kun­de öns­ka sig.

Caritasgruppens ordförande Tor Odenbring delar ut insamlade medel till diakonerna i Vadstena och Motala Församling. Foto: Lennart Sandberg
Cari­tas­grup­pens ord­fö­ran­de Tor Oden­bring delar ut insam­la­de medel till dia­ko­ner­na i Vadste­na och Mota­la För­sam­ling. Foto: Lennart Sand­berg
Herrarna i hatten. Foto: Lennart Sandberg
Her­rar­na i hat­ten. Foto: Lennart Sand­berg

Slut­li­gen utde­la­des storm­hat­tar till de brö­der som varit fli­ti­ga att del­ta i bärar­la­get som sam­häl­let har och som utför bärarupp­drag i regi­o­nens för­sam­ling­ar.

Text & bild: Lennart Sand­berg

Sök inlägg