Uppskattad kapitelbrödrautbildning

Kapitelbrödrautbildning
Från väns­ter: Leif Norr­gård, Mag­nus Eng­ström och Ove Lun­din.

Lör­da­gen den 2 decem­ber genom­för­des en utbild­ning i Lin­kö­ping för kapi­tel­brö­der. Den led­des av de tre inspi­re­ran­de före­lä­sar­na Leif Norr­gård, Ordens högs­te pre­lat, Ove Lun­din, vice Ordens högs­te pre­lat och Mag­nus Eng­ström, Förs­te depu­te­rad mäs­ta­re i Öst­gö­ta Pro­vin­si­al­loge. Utbild­ning­en fick högt betyg av de 35 del­ta­gar­na.

De tre före­lä­sar­na genom­för­de var sitt pass som avslu­ta­des med en stunds dis­kus­sion och reflek­tion för att ta in bud­ska­pen. Så här reflek­te­ra­de före­lä­sar­na själ­va kring dagen:

Leif Norr­gård: Mitt före­drag hade rubri­ken ”Mening­en med det svens­ka fri­mu­re­ri­et”. Jag inled­de med ett sam­tal om dess syf­te och mena­de att brö­der­na kan ha skil­da syf­ten med sitt enga­ge­mang. Her­tig Karl, som for­mu­le­ra­de myc­ket av det som idag är fri­mu­re­ri­et, for­mu­le­ra­de syf­tet i ett enda ord: Väl­gö­ran­de. Och ett väl­gö­ren­hets­drag fanns tidigt i det svens­ka fri­mu­re­ri­et, till exem­pel barn­hustan­ken. Men fri­mu­re­ri­et skul­le vara ”väl­gö­ran­de” både externt och internt. Externt skul­le man, som idag, utö­va barm­här­tig­het. Internt skul­le brö­der­na utveck­las som män­ni­skor och där­med bli väl­gö­ran­de i sin omgiv­ning och själ­va bli allt­mer till­freds­ställ­da – genom fram­för allt grad­sy­ste­met. Jag beto­na­de att vi är and­ra män­ni­skor efter en grad än vi var tidi­ga­re. Så blir Orden väl­gö­ran­de internt och externt.

Ove Lun­din: Jag fick upp­fatt­ning­en att brö­der­na för­stod min öns­kan att göra bibeln mera känd. Om bibeln säger OAL, att en fri­mu­ra­re ”skall visa vörd­nad för Guds san­na och uppen­ba­ra­de ord i den Heli­ga skrift”. Man bör då veta något om bibeln och lära kän­na den genom att läsa. Någon tid ”då alla läs­te bibeln” har ald­rig fun­nits. Bibeln är ett bib­li­o­tek. Man kan där­för gär­na använ­da fri­mu­re­ri­ets peda­go­gik att ”vand­ra lång­samt” och helst inte star­ta med det svå­ras­te. Bör­ja med Johan­ne­se­vange­li­et, vars inled­ning ju lig­ger upp­sla­get i näs­tan alla loge­rum. Myc­ket i våra ritu­a­ler är direk­ta bibel­ci­tat.

Mag­nus Eng­ström: Vid semi­na­ri­et sam­ska­pa­de jag med brö­der­na kring ämnet mysti­ken i kapi­tel­gra­der­na. Som utgångs­punkt till sam­ta­len använ­des mina före­drag från min före­drags­se­rie ”Bro­dern och det för­äd­la­de arbe­tet” som jag hål­lit i kapi­tel­gra­der­na i ÖPL. Brö­der­na del­tog med stort enga­ge­mang och bac­ka­de inte för att dis­ku­te­ra de sto­ra frå­gor­na, det vill säga hur kapi­tel­fri­mu­re­ri­et kan hjäl­pa oss brö­der i de exi­sten­ti­el­la frå­ge­ställ­ning­ar­na. Tack vare att semi­na­rie­pas­sen delats upp i de oli­ka gra­der­na kun­de brö­der­na djup­dy­ka i ritu­a­ler­nas inne­håll och genom dis­kus­sio­ner nå nya tolk­ning­ar av des­sa.

Som medar­ran­gör till den här utbild­ning­en är det min abso­lu­ta upp­fatt­ning att den var myc­ket menings­full. Över­lag var kom­men­ta­rer­na i den utvär­de­ring som avslu­ta­de dagen posi­ti­va. Före­lä­sar­na upp­lev­des som intres­san­ta och kun­ni­ga. Dis­kus­sio­ner­na ansågs givan­de och fle­ra fram­för­de att semi­na­ri­er av den här typen bör arran­ge­ras ofta­re.

Bengt Assars­son, fd Ste­wards­mäs­ta­re

 

 

Sök inlägg