Föreläsning i Eksjö om "Motorprinsen"

Chris­ter Svens­son före­lä­ser om prins Ber­til.

Elva Eksjö-brö­der lyss­na­de till Chris­ter Svens­sons intres­san­ta före­drag med titeln “Män­ni­skan prins Ber­til”. Det tog avstamp med melo­din “Flic­kor­na i Små­land”, vil­ken skrevs sam­ma år som prin­sen föd­des, 1912.

Vi fick sedan föl­ja med genom prin­sens liv som sjö­of­fi­cer och repre­sen­tant i oli­ka indu­stri­de­le­ga­tio­ner runt om i värl­den. Det var som mari­n­at­ta­ché i Lon­don han mitt under brin­nan­de krig han träf­fa­de sin sto­ra kär­lek och seder­me­ra hust­ru, och sena­re prin­ses­sa, Lili­an, men deras för­hål­lan­de fick länge hål­las hem­ligt. Prins Ber­til dog 1997.

Bro­der Chris­ter hade från bör­jan pla­ne­rat att tala om “Motor­prin­sen” som fri­mu­ra­re men pla­ne­rar att åter­kom­ma med en före­läs­ning om det­ta vid ett sena­re till­fäl­le.

Sök inlägg