Heliosbröder med fruar reste till Oslo.

Heli­os­brö­der med damer samt någ­ra Veri­tas­di­to, före­tog i hel­gen 21–22 okto­ber en min­nesvärd resa till vårt grann­land i väs­ter med besök i Den Nors­ke Fri­mu­reror­dens stam­hus i Oslo. 

Dags för avfärd mot Oslo för Heliosherrarna med damer.
Dags för avfärd mot Oslo för Heli­os­her­rar­na med damer.

Fär­den star­ta­de i Vär­na­mo i arla mor­gon­stund där tre Veri­tas­brö­der och fru­ar änt­ra­de bus­sen, som där­i­från kör­de via Små­lands­ste­nar Ander­storp och Gisla­ved, insam­lan­des Heli­os­brö­der och fru­ar ‚inal­les 30 st. Fär­den gick vida­re mot väs­ter, via Göte­borg och Udde­val­la där ytter­li­ga­re ett par anslöt och till Håby motell där efter­läng­tat för­mid­dags­fi­ka intogs. 

Stärk­ta av det­ta gick resan vida­re mot grän­sen Svi­nesund och Oslo. En avstängd tun­nel före Oslo för­se­na­de resan ca en tim­me, men med lite quizfrå­gor att besva­ra, och en och annan histo­ria samt gla­da rese­nä­rer gick resan smärt­fritt.  

Harald Sundin förutvarande ordförande visade besökarna runt i det pampiga stamhuset i Oslo.
Harald Sun­din för­ut­va­ran­de ord­fö­ran­de mäs­ta­re visa­de besö­kar­na runt i det pam­pi­ga stam­hu­set i Oslo.

Vi anlän­de till nors­ka fri­mu­rar­nas stam­hus, en pam­pig bygg­nad som visa­de sig inne­hål­la ock­så restau­rang­en Christi­a­nia, ett levan­de muse­um. Där intogs en efter­läng­tad lunch i en mil­jö av gam­la bruks­före­mål av alla de slag, ett slags diver­se­han­del med inrymt apo­tek, sko­ma­ke­ri, spe­ce­ri­af­fär mm. Allt väl­put­sat och ingla­sat men ock­så varor på öpp­na hyl­lor samt häng­an­de i taket. 

Stamhuset innehöll även restaurangen Christiania med musel inredning på både väggar och tak.
Stam­hu­set inne­höll även restau­rang­en Christi­a­nia med musel inred­ning på både väg­gar och tak.

Stärk­ta av den goda lun­chen gick vi ut och run­da­de bygg­na­den, som lig­ger gran­ne med Stor­ting­et, i cent­rum av Oslo.

Dör­ren till stam­hu­set öpp­na­des och där innan­för möt­te oss för­ut­va­ran­de ord­fö­ran­de mäs­ta­ren Harald Sun­din.

Han visa­de på ett väl­kom­nan­de och myc­ket trev­ligt och humo­ris­tiskt sätt oss runt och berät­ta­de om huset och dess loka­ler. Förs­ta infor­ma­tion om loka­ler­na fick vi i entrélo­ka­len. Sedan gick vi vida­re till ytter­rum­met vid kapi­tel­sa­len, en vac­ker sal med många por­trätt av tidi­ga­re ord­fö­ran­de mäs­ta­re, bl. a  vår cice­ron. 

Till husets histo­ria hör ock­så att det under ocku­pa­tio­nen beslag­tog nazis­ter­na vil­ka gjor­de den till kon­tor mm för sina behov.
En del konst och annat fri­murar­ma­te­ri­al hann skaf­fas undan och göm­mas, men myc­ket blev för­stört, bl.a. gol­vet i mat­sa­len och vis­sa konst­verk. Det mesta kun­de åter­stäl­las.
Kuri­öst nog hade delar av inred­ning och annat  spa­rats av nazis­ter­na och sena­re åter­fun­nits i oska­dat skick,

Nazis­ter­nas  hade  tänkt att  göra ett fri­murar­mu­se­um. En myc­ket märk­lig tan­ke, då nazis­te­na helt för­bjöd fri­mu­r­ar­verk­sam­het och även avrät­ta­de fri­mu­ra­re.   

Den fantastiska inredningen imponerade på alla.
Den fan­tas­tis­ka inred­ning­en impo­ne­ra­de på alla.

Hus­rund­tu­ren gick där­ef­ter till  den fan­tas­tis­ka mat­sa­len, i vitt och guld, med ett otro­ligt vac­kert golv i par­kett av sydeu­ro­pe­iskt trä. Likaså tak­kro­nor och för­gyll­da vägg­lam­pet­ter  med vac­kert hand­blåsta glas­ku­por. Salen används vid alla fri­mu­re­ris­ka kapi­tel­mål­ti­der, Även stor­ting­et och  Oslo stad använ­der salen för fina­re mid­da­gar eftersom det inte finns en vack­ra­re och lika stor lokal i sta­den.

I johan­nes­grads­lo­gen fick alla till­trä­de och den var smyc­kad med mål­ning i egyp­tisk stil, myc­ket vack­ra mål­ning­ar av oli­ka slag. Någ­ra kun­de i kraft av gra­den ock­så bese loge­lo­ka­ler­na för kapit­let och andre­as­gra­der­na, även des­sa myc­ket prakt­ful­la.

Vår ord­fö­ran­de mäs­ta­re P‑O Fry­e­le­gård tac­ka­de för vis­ning­en och möj­lig­he­ten vi fått, att se loka­ler­na, med en gåva till Harald Sun­din, som öns­ka­de oss myc­ket väl­kom­na till­ba­ka för loge­be­sök innan han rusa­de vida­re för and­ra upp­gif­ter inför ett 175-års­ju­bi­le­um sam­ma kväll för Fri­mu­rar­na i Nor­ge.    

Bus­sen tog oss vida­re till Hotel Thon Ope­ra, för incheck­ning och en kort vila före den gemen­sam­ma mid­da­gen som vi avåt på när­lig­gan­de Restau­rang Bel­la Bam­bi­na.

En ita­li­ensk restau­rang med  här­lig ”frut­ti di mare”- tall­rik och en ljuv­lig tira­mi­su, samt lämp­li­ga dryc­ker allt efter smak.
En lång dag som avslu­ta­des med hem­gång till hotel­let . Någ­ra av oss hade stämt träff med John Blund direkt medan and­ra höll ut i bar­re­gi­o­nen ytter­li­ga­re nån tim­me. 

Sön­dag­mor­gon i Oslo, ösregn och föga utflykts­vän­ligt, men utcheck­ning och upp­sitt­ning i bus­sen sked­de trots väd­ret. Vår gui­de Kristi­ne Lind­berg, svens­ka boen­de i Oslo sen länge och där­till gift med en fri­mu­ra­re, föreslog en stads­rund­tur utan pro­me­nad i Vige­landspar­ken, vil­ka många hop­pats på.

Väder­si­tu­a­tio­nen var dock inte lämp­lig för det­ta. Stads­rund­tu­ren sked­de där­för i Oslos cen­tra­la delar där vi såg nya ope­ra­hu­set och det bli­van­de Munch-musé­et, och fle­ra and­ra pågåen­de byg­gen i cent­rum

"Holmenkollen"!
“Hol­men­kol­len”!

Turen fort­sat­te till hamn­re­gi­o­ner­na, där Akker-bryg­ge tidi­ga­re varit cent­rum men tap­pat lite sta­tus, och vida­re till gam­la varvs­om­rå­det som nu är mest “inne” med buti­ker och restau­rang­er. Bus­sen fort­sat­te sedan upp till Hol­men­kol­len där vi kun­de se hopp­bac­ken med nyin­rät­tad lin­ba­na för den modi­ge som vill upp­le­va luft­fär­den men utan ski­dor!

Trots reg­net klev någ­ra av bus­sen  för att foto­gra­fe­ra anlägg­ning­en. Så for vi ned till områ­det Byg­döya där bl.a. Fram–  och Kon­ti­ki– muse­er­na finns . Gui­den berät­ta­de ingå­en­de om Nan­sen och Hey­er­dahl och deras resor och även­tyr. 

Fredsprissalen i Olsos rådhus med dess väggmålningar imponerade också.
Freds­pris­sa­len i Olsos råd­hus med dess vägg­mål­ning­ar impo­ne­ra­de ock­så.

Åter i cent­rum stop­pa­de vi vid Oslo råd­hus där vi fick gå in och se den sto­ra vack­ra sal där Nobels freds­pris delas ut var­je år . Gui­den berät­ta­de om alla detal­jer och alla vägg­mål­ning­ar av modern karak­tär med beskriv­ning­ar av tiden efter fre­den 1945 och även från kri­gets dagar vil­ka i bild­form beskrivs myc­ket talan­de på des­sa väg­gar. Vi fick även se fle­ra and­ra rum som alla hade vägg­mål­ning­ar av berät­tan­de slag från efter­krigs­ti­den.    

Vi tog far­väl av gui­den Kristi­ne och av Oslo och påbör­ja­de hem­fär­den med stopp i Strömstad för intag av en god lunch på väst­kust­skt manér med en myc­ket god kokt torsk och lika­le­des deli­kat efter­rätt.

Mät­ta och gla­da for vi vida­re och hem­fär­den gick helt enligt pla­ner­na utan för­se­ning och nöj­da fri­mu­rar­re­se­nä­rer fram­för­de genom för­re ord­fö­ran­de mäs­ta­ren Sven Modig ett stort tack till ord­fö­ran­de mäs­ta­re P‑O Fry­e­le­gård och för­re ord­fö­ran­de mäs­ta­ren Rolf Svens­son som arran­ge­rat den inne­hålls­ri­ka och fan­tas­tiskt trev­li­ga resan. 

Text och foto: Sven Nils­son  

Sök inlägg