Folke Filbyter på turné i Jönköping  

Den 27 sep­tem­ber träf­fa­des 33 intres­se­ra­de brö­der för att lära sig mer om Svens­ka Fri­mu­ra­re Ordens and­ra grad i ett semi­na­ri­um som semi­na­ri­e­grup­pen Fol­ke Fil­by­ter inbju­dit till.

Fol­ke Fil­by­ters ord­fö­ran­de Tomas Wän­dahl häl­sa­de alla väl­kom­na och pre­sen­te­ra­de kväl­lens upp­lägg. 
Till brö­der­nas sto­ra för­tjus­ning hölls tre före­drag ur oli­ka per­spek­tiv.

Folke Filbyter på turné i Jönköping  
Ulf Åsén Ordens över­bib­li­o­te­ka­rie och överarkivarie.Foto: Håkan Wasén

Det förs­ta före­dra­get hölls av Ordens över­bib­li­o­te­ka­rie och överarkivarie,Ulf Åsén och hand­la­de om gra­dens histo­ria och utveck­ling.

Anders B Johans­son gav sedan sin bild av gra­den som Ord­fö­ran­de mäs­ta­re och slut­li­gen höll Anders son, Peter, ett före­drag som rela­tivt nyan­ta­gen med­bro­der.  

 Brö­der­na sam­la­des sedan i oli­ka grup­per för att dis­ku­te­ra oli­ka ämnen rele­van­ta för den and­ra gra­den vil­ket slut­li­gen sam­man­fat­ta­des av de oli­ka grup­per­nas repre­sen­tan­ter.  

För mig var det extra trev­ligt, för­u­tom alla fan­tas­tis­ka brö­der som del­tog, att träf­fa Har­ri Jalo­nen, det var unge­fär åtta år sedan vi sågs senast. Han är en fan­tas­tisk före­bild som jag ser upp till. 

 Kväl­len avslu­ta­des med en myc­ket god mål­tid med till­hö­ran­de kaf­fe och god brö­d­ra­ge­men­skap. Jag tror att vi alla ser fram emot näs­ta till­fäl­le där vi kan lyss­na på erfar­na brö­der som delar med sig av sina erfa­ren­he­ter. 

 Text: Mag­nus Hac­kensch­midt   (förs­te arki­va­rie i Den Mel­lers­ta Pela­ren)

 

 

 

Sök inlägg