Säsongsupptakt i Fallebo Gårds magasin

Brö­der­na i DTS och Ori­on var inbjud­na till en säsongsupp­takt till Fal­le­bo Gård den 1 sep­tem­ber. Hans Bol­ling till­sam­mans med någ­ra brö­der ord­na­de grill­ning och under­håll­ning i maga­si­net på den vack­ra går­den i Oskars­hamn.

Rose-Marie och Hans slog sina kloka ihop för att ta fram skrönor om byggnader och original vid Fallebo Gård
Rose-Marie och Hans slog sina klo­ka ihop för att ta fram skrö­nor om bygg­na­der och ori­gi­nal vid Fal­le­bo Gård

Huvud­num­ret var Rose-Marie Edi­ni­us som berät­ta­de skrö­nor om många ori­gi­nal som lev­de kring för­ra sekel­skif­tet och om tor­pet Tall­hor­van som nu flyt­tats till Fal­le­bo Gård. Hon berät­ta­de mus­tigt och ibland för­stärkt med gam­mal oskars­hamns­di­a­lekt om Gus­tav Björn, Kla­ra Fuling med fle­ra. Även en del histo­ri­er om Fal­le­bo­gö­ken, som var från Fal­le­bo i Krist­da­la gav hon som ett extra­num­mer.

Efteråt ser­ve­ra­des mat från gril­len med kaf­fe och kladd­ka­ka som efter­rätt.

Brö­der­na sam­la­de utan­för Fal­le­bo Gårds maga­sin.

Sök inlägg