September i Orion

 

Nyhetsbrev från SJL Orion – September 2017

 

 

 

Mina Brö­der

Förs­ta höst­må­na­den har anlänt och skör­de­tid både i natur och loge kan star­ta upp.

Den kal­la våren gör att årets frukt­skörd på många håll blir gans­ka liten, kanske till gläd­je för vis­sa träd­gårds­ä­ga­re men sorg­ligt för and­ra. Svamp­fö­re­koms­ten i våra trak­ter är vad jag har sett så här långt även den gans­ka klen. Avsak­na­den av regn har hit­tills gjort att mina svam­put­flyk­ter bli­vit tom­ma från någon svampskörd att tala om

Jag hop­pas att alla har haft en skön som­mar där alla kun­nat nju­ta av ledig­het och kanske även hun­nit med de där träf­far­na med vän­ner man all­tid pra­tar om ska ske under som­ma­ren.

Inom vårt Fri­mu­rar­sam­häl­le star­tar vi nu upp höst­sä­song­en med ett upp­taktsmö­te på Fal­le­bo gårds maga­sin med lite mat och trev­ligt umgänge brö­der emel­lan. Kal­lel­se till det­ta har sedan tidi­ga­re skic­kats ut. Under sep­tem­ber månad har vi två sam­man­koms­ter i Ori­on, en i lär­ling­e­gra­den och en i mäs­ta­re­gra­den.

Ny ter­min krä­ver åter­i­gen att vi alla på ful­las­te all­var fun­de­rar över lämp­li­ga nya län­kar till vår bröd­ra­ked­ja. Under inne­va­ran­de vår har de anmäl­ning­ar vi fått in resul­te­rat i många nya fli­ti­ga brö­der. Men nu är lis­tan på nya adep­ter tom och inga nya anmäl­ning­ar finns att behand­la. Ska vi kun­na genom­fö­ra recep­tions­lo­ger krävs nya sökan­den. Det är genom nya brö­der som vi hål­ler logen levan­de och vital.

Jag upp­ma­nar där­för enträ­get alla brö­der att se sig om i bekant­skaps­kret­sen efter nya lämp­li­ga län­kar till vår bröd­ra­ked­ja.

Under Sep­tem­ber månad finns en jubi­lar att upp­vak­ta inom vår bröd­rakrets.

För den som vill så finns möj­lig­het att vara med och lyck­öns­ka des­sa brö­der genom Cari­tas upp­vakt­nings­brev. Kon­tak­ta Cari­tas Ord­fö­ran­de Lars-Erik Svens­son (lars-erik@oac-konsult.se) så berät­tar han mer.

Hop­pas vi ses i logen

Bro­der­li­ga häls­ning­ar – Er OM Anders

 

Sep­tem­ber månads Jubi­lar

Claes-Göran Falk 70 år den 59

Stort Grat­tis!!

 

Kalen­da­ri­um – Sep­tem­ber 2017

19 – Upp­starts träff Fal­le­bo gårds maga­sin

79 – Bröd­ra­för­e­ning­en DTS har sam­man­komst i Grad IV‑V

149 – Grad I
OM Anders Rapp

219 – Grad III
OM Anders Rapp

289 – Bröd­ra­för­e­ning­en DTS har sam­man­komst i Grad VIII

Sök inlägg