Kulturhuset Gottfried Vetlanda

Kul­tur­hu­set Gott­fri­ed
Foto: Björn Rydén

Frimurarnas hemvist i Vetlanda

År 1912 bil­da­des Bröd­ra­för­e­ning­en Njudung i Vet­lan­da. För­e­ning­ens sam­man­koms­ter avhölls på oli­ka plat­ser innan man kun­de hyra in sig i det nybygg­da bank­hu­set vid tor­get . Bröd­ramål­ti­der­na kun­de man då avnju­ta i dåva­ran­de Central­ho­tel­let.

År 2009 bil­da­des Stif­tel­sen Kul­tur­hu­set Gott­fri­ed , som tack vare dona­tion av medel från Bro­der Wer­ner Gott­fri­ed von Seyd­litz, kun­de byg­ga lämp­li­ga loka­ler för kul­tu­rel­la ända­mål.

År 2009 köp­te Stif­tel­sen 2 cen­tra­la tom­ter av Vet­lan­da kom­mun. Bygg­lov erhölls 2010 och år 2016 var bygg­na­den klar och invigd.

S:t Johan­nes Logen De Tre Axen invig­des av Stor­mäs­ta­ren Anders Ström­berg 2016 och Bröd­ra­för­e­ning­en Njudung fick rät­tig­he­ter att arbe­ta i Andre­as-gra­der­na med nya nam­net Andre­as Bröd­ra­för­e­ning Njudung.

Dam­för­e­ning­en Lovi­sa använ­der ock­så Kul­tur­hu­set Gott­fri­ed.

Det­ta är en kort beskriv­ning. För att kun­na ge loka­ler­na rätt­vi­sa erfordras besök. Känn Er Väl­kom­na.

Sök inlägg