Frimurare på barnkoloni

Sam­ling i här­li­gas­te väder till­sam­mans med med­lem­mar från kolo­ni­för­e­ning­en  inför dagens upp­gif­ter på Öster­vik.

Lör­da­gen 20 maj 2017 begav sig tolv Norr­kö­pings­fri­mu­ra­re till Öster­viks barn­ko­lo­ni i Stäk på Vik­bo­lan­det för att hjäl­pa till att iord­ning­stäl­la kol­lot inför som­ma­ren.

Där häl­sa­des vi varmt väl­kom­na av kolo­ni­för­e­ning­ens ord­fö­ran­de Roger Zet­ter­berg och dess ord­fö­ran­de Sop­hie Bat­tel. Till­sam­mans med ytter­li­ga­re tio per­so­ner från kolo­ni­för­e­ning­en blev vi en impo­ne­ran­de arbets­styr­ka som tog i itu med upp­gif­ter­na. De bestod bland annat av föns­ter­puts, elar­be­ten, dikes­gräv­ning, iskruv­ning av hund­ra kvadrat­me­ter trall­golv, diver­se vvs-arbe­ten och myc­ket annat.

Väd­ret log mot oss med både sol, vär­me och sval­kan­de vin­dar. Öster­vik lig­ger bedå­ran­de vac­kert i innerskär­går­den. Det är inte svårt att före­stäl­la sig att kol­lo-bar­nen trivs med att få vis­tas på en sådan vac­ker plats.

Alla job­ba­de på i högt tem­po med kor­ta­re avbrott för lunch, spons­rad av restau­rant Eno­te­ket, och efter­mid­dag­s­kaf­fe.

Det råd­de ing­en tve­kan om att Öster­vi­kar­na upp­skat­ta­de vår hjälp vil­ket kän­des bra i våra fri­mu­rar-hjär­tan. Det är skönt att kun­na bedri­va fri­mu­re­ri i den ”all­män­na värl­den” på det­ta sätt. Vi blev ock­så varmt avtac­ka­de för vår insats och inbjud­na att kom­ma till­ba­ka under som­ma­ren för att ta del av hur verk­sam­he­ten bedrivs.

Det­ta var förs­ta gång­en som Norr­kö­pings fri­mu­ra­re hjälp­te till att iord­ning­stäl­la Öster­vik inför som­ma­ren – men abso­lut inte den sista. Hös­tens och vårens insam­la­de medel från Norr­kö­pings fri­mu­ra­re till behö­van­de, har gått till Öster­vik. Ock­så ÖPL har läm­nat ett stort bidrag till deras verk­sam­het.

Jör­gen Kna­pa­sjö

Fak­ta
Öster­viks kol­lo drivs av för­e­ning­en Norr­kö­pings Skol­lov­sko­lo­ni­er, en ide­ell för­e­ning som arbe­tar för att erbju­da barn läger­verk­sam­het på som­ma­ren. För­e­ning­en bil­da­des år 1886 och har sedan dess bedri­vit kolo­ni­verk­sam­het på fle­ra plat­ser i Öster­göt­land.  

År 1936 star­ta­des kolo­ni­verk­sam­he­ten på Öster­vik och har sedan pågått där fram till idag. Öster­vik rita­des av arki­tekt Kurt von Sch­ma­len­see som var stads­ar­ki­tekt i Norr­kö­ping. Anlägg­ning­en ansågs år 1936 som myc­ket modern trots att elekt­ri­ci­tet sak­na­des och att det var torr­dass som gäll­de. Elekt­ri­ci­tet fick man på 50-talet.

I slu­tet av 1800-talet var bar­nen på skol­lov­sko­lo­ni under 7 – 8 vec­kor under som­ma­ren. Tider­na har sedan suc­ces­sivt mins­kat till dagens 12-dagarslä­ger som längst.

Från bör­jan var kolo­ni­verk­sam­he­tens tan­ke att fat­ti­ga och sjuk­li­ga barn skul­le bli fris­ka­re och star­ka­re genom att kom­ma ut på lan­det, andas ren luft och äta bätt­re mat än vad som bjöds i deras oftast fat­ti­ga hem. Sedan många år till­ba­ka väljs de barn som får kom­ma till Öster­vik ut av kolo­ni­för­e­ning­en och repre­sen­tan­ter för Norr­kö­pings kom­mun.

 

 

 

Sök inlägg