Juli och augusti i Orion

Mina Brö­der, mid­som­ma­ren är här och där­med även tiden som bru­kar inle­da den svens­ka som­ma­ren. Nu när som­ma­rens förs­ta månad är här hop­pas jag att ni alla har möj­lig­het att nju­ta av solen och de lju­sa som­mar­kväl­lar­na. Där­med så är Vin­ter- och Vår­pro­gram­met avslu­tat och vi åter­kom­mer med för­ny­a­de kraf­ter i sep­tem­ber då vi star­tar upp med en loge i grad I den 149. Mer om det­ta i kom­man­de månads­brev.

Under augusti har vår Cari­tas­grupp en akti­vi­tet där man för tred­je året i rad arran­ge­rar en skär­gårds­ut­flykt. Det­ta år blir det i augusti sista skäl­van­de dagar näm­li­gen ons­da­gen den 308 kl 13−16.00. Pri­set för båt­tur och fika är mått­li­ga 50kr per per­son. Beta­las kon­tant på plats. Tag gär­na med någon kom­pis eller släk­ting och glöm inte att påmin­na våra äld­re brö­der och änkor. Anmä­lan till Lars-Erik@oac-konslut.se eller SMS 070–693 74 89

Det ryk­tas även att för­ra årets säsongsupp­takt med en liten bröd­ra­fest åter­kom­mer även det­ta år. En inte allt­för kva­li­fi­ce­rad giss­ning pekar på förs­ta hel­gen i sep­tem­ber. Mer info om det­ta even­tu­el­la arrange­mang kom­mer fram­ö­ver

Kalen­da­ri­um – juli och augusti 2017

308 – Båtut­flykt i skär­går­den
Anmä­lan m.m. se tex­ten här ovan.

Vi har under som­mar­må­na­der­na någ­ra jubi­la­rer inom vår sam­fäl­lig­het som är vär­da vår upp­märk­sam­het.

Som­mar­må­na­der­nas jubi­la­rer

Kaj Lind­holm 75 år den 67

Chris­ter Hed­berg 80 år den 107

Bo Has­selquist 60 år den 167

Ulf Wahlstedt 80 år den 277

Lars Peter­son 50 år den 108

Ber­til Jegen­berg 90 år den 278

Ulf Nils­son 75 år den 287

Stort Grat­tis!!

För den som vill så finns möj­lig­het att vara med och lyck­öns­ka des­sa brö­der genom Cari­tas upp­vakt­nings­brev. Kon­tak­ta Cari­tas Ord­fö­ran­de Lars-Erik Svens­son (lars-erik@oac-konsult.se) så berät­tar han mer.

Under som­ma­ren upp­ma­nar jag samt­li­ga brö­der att på all­var fun­de­ra över nya reci­pi­en­ter till vår bröd­ra­ked­ja. Bris­ten på nya brö­der är nu skri­an­de och vi behö­ver alla se oss om i vår bekant­skaps­krets efter nya fri­murar­brö­der. Utan nya reci­pi­en­ter blir logear­be­tet lite urvatt­nat. Vill du ge infor­ma­tion om vil­ka vi är osv. så hör av dig så ord­nar vi en träff i loge­hu­set. Vet du om någ­ra tänk­ba­ra kan­di­da­ter redan nu så tve­ka inte att anmä­la dem omgå­en­de.

Med den­na kor­ta månads­in­for­ma­tion öns­kar jag alla brö­der en avkopp­lan­de och njut­bar som­mar så ses vi igen till höst­star­ten.

Anders Rapp

Sök inlägg