Frimurarhuset i Oskarshamn

Det anri­ka Fri­mu­rar­hu­set på Sto­ra tor­get i Oskars­hamn invig­des den 9 decem­ber 1880.

Frimurarhuset Oskarshamn
Fri­mu­rar­hu­set Sto­ra Tor­get Oskars­hamn. Foto Mats Gustafs­son

I de vack­ra loka­ler­na har Sankt Johan­neslo­gen Ori­on
och Bröd­ra­för­e­ning­en De Tre Stjär­nor sina sam­man­koms­ter och akti­vi­te­ter.

Tidi­ga­re var Johan­nes­sa­len avde­lad så att kom­mu­nen kun­de ha sina sam­man­trä­den “i väs­ter”.

Huset är idag det älds­ta som står runt Sto­ra Tor­get.
På bygg­nads­rit­ning­en som för­va­ras i arki­vet har HM konung Oscar II under­teck­nat och skri­vit “Gil­las”.

Sök inlägg