Concordia i infanteriregementets gamla fastighet

Con­cor­dia är, sedan feb­ru­a­ri 2016, en ny Johan­nesloge i fjär­de för­del­ning­en.

Concordias fastighet med Mogården
Con­cor­di­as fas­tig­het med Mogår­den

Den fd bröd­ra­för­e­ning­en har läm­nat sina tidi­ga­re loka­ler i stads­ho­tel­let och har nu fått nya frä­scha loka­ler i f.d. infan­te­ri­re­ge­men­tets fas­tig­het. Loge­lo­ka­ler­na är smak­fullt inred­da och triv­samt ord­na­de och man för­nim­mer att man kom­mit in i en ny loge. God brö­d­ra­ge­men­skap och en fin loge i nya loka­ler.  Loka­ler­na lig­ger på Kasern­ga­tan 36 i Eksjö, på det tidi­ga­re i12-områ­det.

Väl­kom­men på besök i Eksjö! Vid sam­man­komst är det för­an­mä­lan till mål­ti­der­na, kon­tak­ta CM eller mai­la logen i god tid på conc@frimurarorden.se så löser vi bok­ning­en åt dig.
Med­de­la kon­takt­upp­gif­ter och om det är något du inte tål eller om spe­ci­al­kost öns­kas. 

Sök inlägg