Nyhetsbrev från SJL Orion - Maj 2017

Mina Brö­der,

Vin­tern rasat ut bland våra fjäl­lar…..

Val­borg har pas­se­rat med gans­ka trev­ligt väder tan­ke på hur det var vec­kor­na innan. Själv var jag drab­bad av snö­fall pre­cis dagar­na innan Val­borg. Just då kän­des det som gans­ka tvek­samt att fira en tra­di­tio­nell Val­borg med bra­sa och sång till vårens ankomst.

Nu när maj månad har inletts hop­pas jag att vi på all­var ska kun­na bör­ja nju­ta av solens vär­man­de strå­lar och så små­ning­om även kun­na sit­ta ute och kanske gril­la ett och annat.

Många av oss kanske redan har bör­jat läg­ga upp semester­pla­ne­ring för resor till när och fjär­ran. Ett tips kan vara att se om det finns någon fri­mu­rar­klubb eller annan som­marak­ti­vi­tet dit du ska. På många håll i vårt land finns akti­vi­te­ter även under som­ma­ren om man så vill.

Under maj månad har vi bara en sam­man­komst med recep­tion och då i Lär­ling­e­gra­den, dvs grad I den 115.
Till den­na sam­man­komst har vi för­må­nen att häl­sa ännu en ny bro­der varmt väl­kom­men till vår bröd­ra­ked­ja.

För den som vill finns det dock myc­ket kvar att utfors­ka i den fri­mu­re­ris­ka värl­den.
Var­för inte pas­sa på och låna hem lit­te­ra­tur som pas­sar gra­den du har. Som­ma­ren är per­fekt att nytt­ja till avkopp­ling i bäs­ta fåtöl­jen eller häng­mat­tan bero­en­de på väd­ret.

Jag påmin­ner om att om du vill vara med på bröd­ramål­ti­den men har spe­ci­el­la kost­be­hov så låt inte det­ta utgö­ra ett hin­der för att vara med.

Bad­hol­men som för­ser oss med maten kan garan­te­rat ord­na till mat som pas­sar alla och en var.

Vi har även den­na månad jubi­la­rer inom vår sam­fäl­lig­het.
För den som vill så finns möj­lig­het att vara med och lyck­öns­ka des­sa brö­der genom Cari­tas upp­vakt­nings­brev. Kon­tak­ta Cari­tas Ord­fö­ran­de Lars-Erik Svens­son (lars-erik@oac-konsult.se) så berät­tar han mer.

Kalen­da­ri­um – Maj 2017

115 – Grad I
OM: Anders Rapp
Rec: Chris­ter Erlands­son

 

Måna­dens Jubi­la­rer

Ing­var Pers­son 70 år den 245

Frans Källqvist 40 år den 295

Göran Svens­son 75 år den 294

Stort Grat­tis!!

Sök inlägg