Brödraklivet i Västervik - umgänge på gång!

På ini­ti­a­tiv av brö­der­na Mar­tin Käll­ström och Christi­an Holt, har en grupp brö­der i Väs­ter­viks nor­ra stads­de­lar sam­lats på sön­dag­kväl­lar­na för gemen­sam pro­me­nad i Väs­ter­vik.

- Vi bru­kar vara ute unge­fär en tim­me. Det är ett fint till­fäl­le att utby­ta tan­kar och idéer under fri­a­re for­mer än i det van­li­ga logear­be­tet, säger en av del­ta­gar­na.

Intres­se­rad? Kon­tak­ta Mar­tin Käll­ström (FS Eyt) eller möt upp i kors­ning­en S:ta Ger­truds väg / Nor­ra vägen på sön­dag­kväl­lar kloc­kan 18:30.

Johan Eng­el­holm

Sök inlägg