Visitation i Oskarshamn

Under tre inten­si­va dagar i mars 2017 besök­tes Oskars­hamn av Visi­ta­tor a late­re, Tho­mas Böös, till­sam­mans med visi­ta­tions­sek­re­te­ra­re Torg­ny Söder­berg och till­trä­dan­de visi­ta­tions­sek­re­te­ra­re Björn Börs­bo. A late­re är latin för “vid sidan av”. Det bety­der att visi­ta­torn står vid sidan av Stor­mäs­ta­ren och är hans för­läng­da arm vid visi­ta­tio­nen.

Visitation. Foto Michael Stenfelt
Visi­ta­tor a late­re, Tho­mas Böös, flan­ke­ras av visi­ta­tions­sek­re­te­ra­re Torg­ny Söder­berg och till­trä­dan­de visi­ta­tions­sek­re­te­ra­re Björn Börs­bo.

Redan fle­ra måna­der innan visi­ta­tio­nen hade vi fått en diger “krav­lis­ta” av visi­ta­tions­sek­re­te­ra­ren och ett inten­sivt arbe­te med att få fram alla begär­da hand­ling­ar hade pågått ett bra tag.

Visi­ta­tio­ner har ägt rum i Svens­ka Fri­mu­raror­den sedan slu­tet av 1700-talet och äger i dags­lä­get rum var fem­te år hos loger och bröd­ra­för­e­ning­ar. De är ett mås­te för att se till att små loka­la vari­a­tio­ner inte utveck­las till sto­ra och i för­läng­ning­en en annan orden än vad som är tänkt.

Förs­ta kväl­len ägna­des åt dis­kus­sion. Visi­ta­tions­tea­met dis­ku­te­ra­de bland annat med­lems­ut­veck­ling och eko­no­mi till­sam­mans med före­trä­da­re för S:t Johan­neslo­gen Ori­on och Bröd­ra­för­e­ning­en De Tre Stjär­nor.  Föl­jan­de dag var det så dags för visi­ta­tion av logens och bröd­ra­för­e­ning­ens admi­nist­ra­tion, loka­ler och utrust­ning. Pro­to­koll, cir­ku­lär, revi­sions­hand­ling­ar och års­be­rät­tel­ser gicks ige­nom i detalj av visi­ta­tions­sek­re­te­ra­ren och man kon­trol­le­ra­de att ing­et sak­na­des.  Ett tips till sek­re­te­ra­re inblan­da­de i visi­ta­tio­nen är att läsa på de styc­ken i Ordens All­män­na Lagar som hand­lar om logens admi­nist­ra­tion.  Sam­ti­digt stu­de­ra­des loge­hu­sets loka­ler och den utrust­ning vi använ­der i verk­sam­he­ten.  Resul­ta­tet blev bra, visi­ta­to­rer­na gjor­de sitt arbe­te grund­ligt och vi fick många goda tips om hur verk­sam­he­ten ska för­bätt­ras och bätt­re stäm­ma över­ens med övri­ga loger och bröd­ra­för­e­ning­ar.

På kväl­len var det dags för sam­man­komst i grad IV‑V i Bröd­ra­för­e­ning­en De Tre Stjär­nor. Upp­slut­ning­en var god och stam­ning­en lika så.  Föl­jan­de dag fick visi­ta­to­rer­na bland annat besö­ka logens muse­um och på kväl­len var det loge i grad I i S:t Johan­neslo­gen Ori­on med recep­tion. Även här var upp­slut­ning­en god och många Oskars­hamns­brö­der hjälp­te till att få upp när­va­ro­siff­ror­na genom att gå på både logen och sam­man­koms­ten i bröd­ra­för­e­ning­en.

Visitationsteamet tillsammans med S:t Johanneslogen Orions Ordförande Mästare Anders Rapp och Deputerade Mästare Mats Willinder.

Visi­ta­tions­tea­met till­sam­mans med S:t Johan­neslo­gen Ori­ons Ord­fö­ran­de Mäs­ta­re Anders Rapp och Depu­te­ra­de Mäs­ta­re Mats Willin­der.

Båda sam­man­koms­ter­na löp­te på med gott resul­tat men visi­ta­to­rer­na upp­täck­te även här någ­ra små detal­jer som inte rik­tigt stäm­de med ritu­a­len. Inte mind­re än tre Rid­da­re och Kom­men­dö­rer besök­te loge och bröd­ra­för­e­ning. För­u­tom Visi­ta­tor a Late­re Tho­mas Böös och till­trä­dan­de Visi­ta­tions­sek­re­te­ra­re Björn Börs­bo för­gyll­de även Ordens Högs­ta Pre­lat Leif Norr­gård sam­man­koms­ter­na.

Nu vän­tar vi på visi­ta­to­rer­nas rap­port, det s.k. Biav­ske­det, som ska läsas upp under en fram­ti­da sam­man­komst. Inom paran­tes var visi­ta­tions­sek­re­te­ra­ren väl­digt noga med att kol­la att upp­läs­ning­en av före­gå­en­de Biav­sked fanns med i pro­to­kol­len.

Sam­man­fatt­nings­vis någ­ra givan­de och läro­ri­ka dagar i Oskars­hamn.

Text och foto Michael Sten­felt.

Sök inlägg