Magnus Fransson gör en Lindberg

Magnus Fransson, Orion
Mag­nus Frans­son, Ori­on i Oskars­hamn, ska genom­fö­ra en Iron Butt den 20:e maj.

Vår bro­der Mag­nus Frans­son, skatt­mäs­ta­re i Ori­on, är fli­tig MC-åka­re och med­lem i “Rass­lan­de Ked­jan”. Här föl­jer ett repor­tage och bil­der från årets MC-mäs­sa i Stock­holm, som vi fått lov att använ­da från tid­ning­en MC-Fol­ket. 

Svenskbyggd DS (David Senning) från 1926.

Den 20:e maj star­tar Mag­nus Frans­son från Oskars­hamn på sin hoj ”Spi­rit of Hults­fred” till min­ne av Char­les Lind­berg som flög över Atlan­ten för 90 år sedan. Han ska ta sig ner till Paris på mind­re än 24 tim­mar för att göra en Iron Butt, allt­så avver­ka minst 1000 miles, 1609 kilo­me­ter på mind­re än 24 tim­mar och kom­ma fram på sam­ma dag som Lind­berg lan­da­de efter att ha kor­sat Atlan­ten. Hojen är en svensk­byggd DS från 1926 med en MAG-motor på 750 kubik. DS står för till­ver­ka­ren David Sen­ning som bygg­de hojar i Dalar­na mel­lan 1922 och 1928.

- Jag brin­ner för att göra något som ing­en annan gjort tidi­ga­re. Lind­bergs plan var ju döpt efter den spon­sorn han hade så då har vi döpt hojen jag ska åka på på sam­ma sätt, säger Frans­son.

Frans­son pla­ne­rar att star­ta från Cir­c­le K i Oskar­hamn på för­mid­da­gen den 20:e maj och sedan vän­tar allt­så minst 1609 kilo­me­ter innan han vän­tas vara fram­me i Paris. Själv­klart ska han köra i tids­ty­pis­ka klä­der.

DS med en MAG-motor på 750 kubik.

- Den störs­ta utma­ning­en blir väl att få hojen att hål­la ihop. Vi har pre­cis till­ver­kat nya vev­sta­kar och det var väl bra att des­sa gick sön­der innan jag hade kom­mit iväg så vi har koll på det. Om jag mar­schar 85 kilo­me­ter i tim­men och har ett snitt på 80 kilo­me­ter i tim­men så har jag fyra tim­mar kvar till att exem­pel­vis gå på toa­let­ten och käka lite, säger Frans­son.

För­ra gång­en han kör­de en Iron Butt så var det på en vete­ra­na­re från 1942. Vi hål­ler tum­mar­na för att det fun­kar även den­na gång.

Sök inlägg