Ny skrift från seminariegruppen Folke Filbyter

Skrif­ten har titeln Utveck­ling i män­ni­sko­kär­lek – Per­son­li­ga tan­kar kring livets rät­vink­li­ga konst.

 

Boken Utveckling i människokärlek av Harri Jalonen. Semineriegruppen Folke Filbyter
Boken Utveck­ling i män­ni­sko­kär­lek av Har­ri Jalo­nen. Semi­ne­ri­e­grup­pen Fol­ke Fil­by­ter

För­fat­ta­re är bro­der Har­ri Jalo­nen, vil­ken, som fram­går av titeln, beskri­ver sina tan­kar kring begrep­pet Den Konungs­li­ga kons­ten, DKK.

 Skrif­ten är inte grad­bun­den. Det är en öppen skrift som all­män­he­ten kan ta del av.  

Skrif­ten som är på 226 sidor sam­man­fat­tar det mesta om fri­mu­re­ri­ets inners­ta kär­na. I skrif­ten ges oli­ka per­spek­tiv; på såväl filo­so­fis­ka, and­li­ga, emo­tio­nel­la och natur­ve­ten­skap­li­ga som bidrar till för­stå­el­sen av DKK. Sist i skrif­ten finns sam­man­fatt­nings­vis oli­ka aspek­ter på DKK beskriv­na till­sam­mans med dis­kus­sions­frå­gor som kan använ­das för stu­di­e­träf­far.  

Låna gär­na 
Låna gär­na Har­ris skrift 2016:2 Utveck­ling i män­ni­sko­kär­lek. Den finns på 4:e för­del­ning­ens alla bib­li­o­tek.
 

Vill du köpa boken? 

Är du intres­se­rad av att köpa Har­ris skrift Utveck­ling i män­ni­sko­kär­lek- Pri­set är 150 kro­nor. Skic­ka ett mail till  aos.opl@frimurarorden.se   med ditt tele­fon­num­mer så ring­er vi upp. 

Text:Bo Mag­nus­son

Sök inlägg