Logebesök i Eksjö med ”krösamos”!

Den 19 okto­ber åkte någ­ra brö­der från S:t Jacob till Eksjö för ett besök i Johan­neslo­gen Con­cor­dia.
Av skil­da orsa­ker blev blev vi tyvärr inte så många som följ­de med på resan.
Con­cor­dia är, sedan feb­ru­a­ri i år, en ny Johan­nesloge i vår för­del­ning. Logen har läm­nat sina tidi­ga­re loka­ler i stads­ho­tel­let och har nu fått nya frä­scha loka­ler i f.d. infan­te­ri­re­ge­men­tets fas­tig­het. Loge­lo­ka­ler­na är myc­ket smak­fullt inred­da. Man för­nim­mer att man kom­mit in i en ny loge.
Vid logen var det recep­tion i grad I. En av fadd­rar­na var far till den sökan­de så det blev ett lite extra hög­tid­ligt inslag i ritu­a­len.
Efter väl genom­för loge ser­ve­ra­des en utsökt bröd­ramål­tid. Som till­be­hör bjöds vi på äkta krö­sa­mos. Vi var ju uppe på det små­länds­ka hög­lan­det. För oss som var med på resan blev det något av extra hög­tids­dag.
God brö­d­ra­ge­men­skap och en fin loge i nya loka­ler.  Ett besök i Eksjö kan rekom­men­de­ras.
Vi fram­för­de vårt var­ma tack för att vi fått göra ett besök i Eksjö och inbjöd brö­der­na i Con­cor­dia att besö­ka oss i Lin­kö­ping när vi åter går mot lju­sa­re tider.

Text:Yngve Jans­son

Sök inlägg