Åk med på spännande resa till Eksjö!

Hur har brö­der­na i Eksjö det? Hur har det gått med arbe­tet att flyt­ta till en helt ny loge­lo­kal på den gam­la gar­ni­so­nen i Eksjö?

Concordias fastighet med Mogården
Con­cor­di­as fas­tig­het med Mogår­den

Brö­der­na i Eksjö har tagit ett djärvt steg med nya loka­ler och sam­ar­be­tar bl a med kom­mu­nen om ett äldre­bo­en­de i loka­ler­na.

Pas­sa på till­fäl­let att  att besö­ka Eksjö och se resul­ta­tet av brö­der­nas arbe­te.!

Ons­da­gen den 19 okto­ber anord­nar  Johan­neslo­gen S:t Jacob en buss­re­sa till Eksjö där vi besö­ker Johan­neslo­gen Con­cor­dia. Vi får där del­ta i en loge i grad I med recep­tion. Avre­san  sker från fri­mu­rar­hu­set i Lin­kö­ping kl 16.15. Logen beta­lar buss­re­san. Efter logen är det en bröd­ramål­tid. Den beta­las av var och en som föl­jer med på resan. Alla brö­der är varmt väl­kom­na att föl­ja med på resan. Anmä­lan om del­ta­gan­de ska göras senast fre­da­gen den 14 okto­ber till j@frimurarorden.se eller till sek­re­te­ra­ren i S:t Jacob.

Kon­takt­per­son för resan är Yng­ve Jans­son

Sök inlägg