Nya Johannesljus lyser i Vetlanda och Eksjö

Med bara någ­ra vec­kors mel­lan­rum har Öst­gö­ta Pro­vin­si­al­loge fått två nya Johannesloger.De Tre Axen i Vet­lan­da 23 janu­a­ri och Con­cor­dia i Eksjö 27 feb­ru­a­ri.

Det är bara någ­ra mil mel­lan Vet­lan­da och Eksjö men ändå fanns enga­ge­mang och kraft att utveck­la arbe­tet i de över 100 år gam­la Bröd­ra­för­e­ning­ar­na  och Depu­ta­tions­lo­ger­na till att bli full­vär­di­ga Johan­neslo­ger.

Bröder på invigningen
Brö­der på invig­ning­en

Men det är inte bara någ­ra mil som skil­jer mel­lan des­sa nya loger. I Vet­lan­das Bröd­ra­för­e­ning, som arbe­ta­de i Johan­nes och Andre­asske­det, behålls Bröd­ra­för­e­ning­en Njudungs verk­sam­het i Andre­asske­det och logen fick nam­net De Tre Axen. I Eksjö läggs bröd­ra­för­e­ning­en Con­cor­dia i ”malpå­se” och den nya logen behål­ler nam­net Con­cor­dia, men med pre­fix­et St Johan­neslo­gen istäl­let för Brf. Den nya logens vapen­sköld skil­jer sig bara i färg från den gam­la enhe­tens sköld.

Men det är natur­ligt­vis myc­ket mer som skil­jer des­sa båda orters fri­mu­ra­res sats­ning­ar. I Vet­lan­da har Kul­tur­för­ning­en Gott­frid genom dona­tio­ner av Wer­ner von Seyd­litz kun­na byg­ga ett eget hus och inre­da allt som behövs.
I Eksjö har man tagit över en av de gam­la kaser­ner­na och ska­pat en här­lig fri­mu­ra­re­mil­jö i vindsvå­ning­en sam­ti­digt som man har fått äldre­bo­en­de som hyres­gäs­ter i de tre våning­ar­na vil­ka tidi­ga­re rym­de loge­ment.

Ordens stormästare talar
Ordens stor­mäs­ta­re talar

Ordens Stor­mäs­ta­re invig­de båda

Att både des­sa nya loger invig­des av Ordens Stor­mäs­ta­re Anders Ström­berg är en själv­klar­het, men han var inte den enda som fanns på plats båda gång­er­na. Även Stor­mäs­ta­rens Pro­ku­ra­tor, Nils Mag­nus­son, fanns med båda gång­er­na. Brö­der­na från grann­kom­mu­ner­na besök­te natur­ligt­vis varand­ra lik­som en stor ska­ra från ÖPL med PM Peter Gran­stam i spetsen.Ämbetsmännen från Lin­kö­ping har ju spe­ci­el­la upp­gif­ter när en ny loge bil­das, och det arbe­tet fly­ter bara bätt­re och bätt­re för var­je gång det­ta sker.

Invigningar med likheter
Invig­ning­ar med lik­he­ter


Full­satt med gäs­ter

En annan omstän­dig­het som var lika både i Vet­lan­da och Eksjö var begräns­ning­en av anta­let gäs­ter. I Vet­lan­da kun­de man duka till drygt 100-talet ätan­de gäs­ter i mat­sa­len, men i Eksjö var det anta­let sitt­plat­ser i Johan­nes­sa­len som utgjor­de begräns­ning­en. Där hade för­rum­met, som man van­li­gen använ­der vid bröd­ramål­ti­der­na, istäl­let röjts på bord och sto­lar för att de för­sam­la­de skul­le ha någon plats för ming­el och umgänge både före invig­ning­en och i sam­band med att man vän­ta­de på de bus­sar som skul­le ta alla gäs­ter till Tri­a­non, den gam­la offi­cers­mäs­sen där bröd­ramål­ti­den duka­des fram.  
Tryggt möte kol­le­gor mel­lan

Det finns en annan skill­nad ock­så, men lite mer av det roli­ga sla­get. I Vet­lan­da tog vO i Bröd­ra­för­e­ning­en Njudung, Göran Alse­gård över ansva­ret i Johan­neslo­gen De Tre Axen.

Concordias Ordförande Mästare Hans Henning
Con­cor­di­as Ord­fö­ran­de Mäs­ta­re Hans Hen­ning

I Eksjö kal­la­des en gam­mal erfa­ren fO, Hans Hen­ning, med tjäns­te­tid mel­lan 2003 och 2009 i Bröd­ra­för­e­ning­en Con­cor­dia in för att under lika lång tid fram­åt föra den nya St Johan­neslo­gens Con­cor­dia klub­ba. Att des­sa båda möt­tes som kol­le­gor i Eksjö kän­des både tryggt och säkert.
Ljust fri­mu­re­riskt Små­land

Vi, som fick möj­lig­het att del­ta vid båda des­sa till­fäl­len den­na märk­li­ga vår­vin­ter, kun­de gläd­jas åt att fått möta vår­lju­set både tidigt och starkt, och att från nu tala om ”mör­kas­te” Små­land,  är i fri­mu­re­riskt sam­man­hang en omöj­lig­het.

Text och bild: Kjell Mazet­ti

Sök inlägg