Fransk frimurare suspenderad

Sig­num – katolsk ori­en­te­ring om kyr­ka, kul­tur och sam­häl­le, rap­por­te­rar att fader Pascal Vesin sus­pen­de­rats från sin tjänst som präst i den alpi­na skidor­ten Megè­ve. Hans bis­kop tog beslu­tet, på upp­ma­ning av Rom, efter att Vesin avslö­jats som aktiv fri­mu­ra­re.

I ett doku­ment från Tros­kon­gre­ga­tio­nen 1983, under­teck­nat av dåva­ran­de kar­di­nal Joseph Rat­zing­er, sena­re påve Benedictus XVI, sägs att fri­mu­re­ri­et ”all­tid har ansetts ofören­ligt med kyr­kans lära.” Där står ock­så: ”De tro­en­de som anslu­ter sig till fri­mu­rar­na är i ett till­stånd av all­var­lig synd och kan inte ta emot natt­var­den.”

Om jag har för­stått katols­ka kyr­kans inställ­ning rätt, så menar den att kom­mu­ni­kan­ten med sitt mot­ta­gan­de uttryc­ker sin kär­lek till Kristus och sin vil­ja att vara en del av Kristi kropp, som är den katols­ka kyr­kan; den kyr­ka som leds av den heli­ge Ande genom påven och bis­ko­par­na i enhet med honom. De som inte har den­na tro bör där­för inte, enligt kyr­kan, ta emot kom­mu­ni­o­nen. Inställ­ning­en tycks vara att fri­mu­re­ri­et genom sina hem­lig­he­ter och sin kri­tik mot kyr­kan inte har under­kas­tat sig den­na enhet.

Fader Pascal blev med­lem i ”Grand Ori­ent i Frank­ri­ke” fem år efter att han vig­des till katolsk präst. Det hör till saken att det­ta är en loge som SFMO inte sam­ar­be­tar med. Han upp­ger för Le Figaro, att han inte har valt fri­mu­re­ri­et som en hand­ling mot kyr­kan, utan som ett uttryck för sin abso­lu­ta sam­vets­fri­het inom den katols­ka insti­tu­tio­nen.

Att katols­ka kyr­kan är kri­tisk till inter­na­tio­nellt, deis­tiskt, ibland ate­is­tiskt, fri­mu­re­ri är kanske inte så kons­tigt. Men, hur ser den på svenskt fri­mu­re­ri, som ju vilar på kris­ten grund vis­ser­li­gen av tra­di­tion när­mast för­knip­pad med den evan­ge­lisk-lut­hers­ka läran?

Text: Rune Carls­son

Sök inlägg