Pedagogik

Svenska frimurarorden kan uppfattas som ett sällskap, som ägnar sig åt trevlig, men seriös samvaro och uppbyggliga aktiviteter. Hur dessa närmare ser ut är fördolt för den oinvigde. Något kan ändå sägas öppet om vad allt handlar om, särskilt om syftet med verksamheten, vilket också görs i Ordens allmänna lagar och på dess hemsida. Förkovran… Läs mer

Läs mer

En frimurares mål

En eftertänksam läsning av första kapitlet av Ordens allmänna lagar (OAL), det som handlar om Ordens grundvalar, väcker en del frågor. Vad är den egentliga innebörden av formuleringarna? Texten står för sig själv, men den som söker mera djuplodande svar kan börja med att jämföra texten med motsvarande formuleringar hos föregångare till den så kallade… Läs mer

Läs mer

Konservativ eller liberal

I ett tidigare inlägg, Tro eller vetande, har jag påstått att våra ritualer har betydelse på åtminstone tre sätt. De är grunden för vår verksamhet, de talar om konstruktörernas idévärld och de ger oss anledning att fundera över om och hur deras idéer är, eller kan bli, relevanta för oss idag. Doktoranden i statskunskap, Johan… Läs mer

Läs mer

Grunden granskad

Det är ett välkänt faktum att Frimurarorden vilar på kristen grund. Ordens allmänna lagar (OAL) utvecklar vad det innebär. En så väsentlig fråga förtjänar naturligtvis en närmare reflektion. Ordens högsta ledning har gjort det under sin nyligen gjorda översyn av OAL. Bland annat har formuleringen, att medlemskap förutsätter ”kristen bekännelse” ansetts kunna missförstås och har… Läs mer

Läs mer

Tro och vetande

Vad är det som får nya bröder att söka sig till vår Orden – och vad är det som får så många att stanna kvar inom brödrakretsen decennium efter decennium? Svaren är förstås många och individuella, och det kan ju i sig ses som ett slags övergripande svar. Jag antar att de flesta svar har… Läs mer

Läs mer

Utveckling

En numera slopad text i våra ritualer talade om: ”Angelägenheten att väl använda den tid vi leva till större fullkomlighets vinnande.” Den tanken lever vidare, även om formuleringen har tagits bort. Åtminstone påstår Ordens hemsida, att ett av Ordens syften är att bidra till vår personliga utveckling, vilken väl kan ses som en väg mot… Läs mer

Läs mer

Svärdet som symbol

Svärdet är, eller har åtminstone varit, i första hand ett vapen. Som en del av klädedräkten har det också varit en statussymbol. När även ofrälse fick bära svärd i frimurarloger i Frankrike blev det en jämlikhetssymbol. Ett så värdeladdat föremål har naturligtvis även andra symboliska betydelser. Allmänt betyder ett svärd med spetsen uppåt seger, med… Läs mer

Läs mer

En slags julbetraktelse

Redan tidigt i frimureriets utveckling i England började ”illegitima” loger kallas Johannesloger. Jag känner inte närmare till bakgrunden, men ser seden som något paradoxal. Man kan tycka att ”riktiga” loger inom the Craft hade goda skäl att kalla sig själva Johannesloger. Den första storlogen grundades som bekant år 1717 på Johannes döpares dag vid midsommar.… Läs mer

Läs mer