PM Peter Granstam slutar

Peter Granstam, provinsialmästare inom Östgöta Provinsialloge, har begärt entledigande från sin ämbete från och med den 1 juli. Bakgrunden är den höga arbetsbelastning som utbyggnaden av Frimurarhotellet inneburit och som tagit en oväntad och oproportionerligt stor del av hans arbetstid sedan han tillträdde för fyra år sedan.

– Det har inverkat menligt på min hälsa, säger han. Jag åtog mig ämbetet som provinsialmästare därför att jag är intresserad av uppgiften, men hade inte räknat med att behöva lägga så mycken tid och kraft åt byggprojektet. Efter moget övervägande har jag därför beslutat att träda tillbaka. I fortsättningen kommer jag att ägna mig åt aktiviteter som ger mig energi och inte sådana som dränerar mig på energi.

Val av ny provinsialmästare kommer att utlysas direkt efter sommaren. Tills dess ansvarar Fjärde fördelningens ledningsgrupp för den löpande verksamheten.

Lars Klingström