Svärdet som symbol

Frimurarsvärd
Svärdet är, eller har åtminstone varit, i första hand ett vapen. Som en del av klädedräkten har det också varit en statussymbol. När även ofrälse fick bära svärd i frimurarloger i Frankrike blev det en jämlikhetssymbol. Ett så värdeladdat föremål har naturligtvis även andra symboliska betydelser.

Allmänt betyder ett svärd med spetsen uppåt seger, med spetsen nedåt underkastelse och död. I Försvarsmaktens heraldik förekommer svärdet ofta. Det läggs stående eller korslagt under olika vapenbilder. Spetsen riktas av uppenbara skäl alltid uppåt. Däremot kan artighet visas, av den som bär blankvapen, vilket inte är så vanligt numera, genom stor salut. Värjan eller sabeln hålls då snett framåt åt höger med spetsen nedåt.

Svärdet kan också beteckna makt, skydd, myndighet, ledarskap, rättvisa, mod, styrka och vaksamhet. På ett djupare plan kan svärdet vara symbol för tankens kraft, känslans inlevelse, omdöme, andlig beslutsamhet och det heligas okränkbarhet. Den tyske filosofen Immanuel Kant, som har haft stor betydelse för formuleringar om plikt i Ordens allmänna lagar, såg den goda viljan som det högsta goda. Mot denna bakgrund kan svärdet även tänkas symbolisera vilja och handling. Utan handling blir inte mycket gott uträttat.

Äldre tiders officersvärjor hade ofta en inskription på klingan: Konungen på ena sidan, Fäderneslandet på den andra. Även ett logesvärd kan ha en inskription. Klingan på DMP:s logesvärd pryds av devisen: PAX CONCORDIA GAUDIUM – Frid Enighet Glädje. Kanske är det likadant i andra loger.

Inskriptionen ger logesvärdet sitt kanske viktigaste symboliska värde. Den anger, så vitt jag kan förstå, vad frimureriet egentligen handlar om. Vi reflekterar över och samtalar om hur vi skall kunna få frid i vårt samvete, vi strävar efter enighet bland bröderna och vi gör det med glädje.

Om våra ritualfäders tankar gick i dessa riktningar kan man spekulera över. Finns något som motsäger att de tolkade PAX CONCORDIA GAUDIUM på det sätt jag föreslår – och har det i så fall någon betydelse? Varje tids frimurare måste tolka ritualer och symboler efter sina förutsättningar. Men oavsett vår tolkningsfrihet, har vi traditioner att vårda och ett arv att föra vidare. Hur det skall göras måste avgöras av varje generation. Det är ett stort ansvar. Låt mig återgå till Försvarsmakten. Där finns ett talesätt bland traditionsbevarare: ”Det handlar mindre om att vårda askan av det som varit, mera om att hålla lågan levande!”

Rune Carlsson