Variationer

Brexit, Last night of the Proms och Edinburgh Military Tattoo säger något om brittiskt kynne. Jag försöker hålla mig uppdaterad, och har förstått att det är skillnad mellan brittiskt och engelskt. Här tar jag fasta på det engelska, och övergår raskt till skillnader, men också vissa likheter, mellan engelskt och svenskt frimureri.

En påtaglig skillnad är graden av öppenhet. Våra ritualer omges, med goda skäl, av sträng sekretess. Engelska ritualer finns att köpa i öppna handeln. Därmed inte sagt att de avslöjar särskilt mycket. Frimureri måste upplevas för att förstås. Den som förstår något av vårt frimureri, kan därför ha behållning av att även studera engelska motsvarigheter (om de nu är motsvarigheter).

”The English Ritual of Craft Freemasonry – The New Cartwright Ritual”, är bara en av de ritualer som praktiseras i England. Denna och flera andra trycks av Ian Allan Publishing Ltd och finns att köpa på nätet från Lewis Masonic. Den nämnda ritualen praktiseras av Pellipar Lodge No 2693 i London. Här gör jag ett försök att berätta om syftet med dess tre grader.

Receptionerna avslutas med en förmaning av Ordförande mästaren. I första graden handlar den om individuella dygder, i andra graden ställs sådana i relation till brödraskapet. I tredje graden talar han om behovet av föredömen.

Initiation – First degree
I korthet uppmanas den nye frimuraren att läsa Den heliga skrift. (The Volume of the Sacred Law behöver inte nödvändigtvis vara Bibeln.) Han skall vägledas av sanning och ljus och uppfylla sina plikter mot Gud, sin nästa och mot sig själv. (Jämför med vår Ordens Allmänna Lagar.) Som världsmedborgare skall han aldrig uppmana eller medverka till något som kan störa lugn och god ordning i det land där han för tillfället vistas, inte heller glömma de förpliktelser han har med sig från sitt ursprung. Måtte visheten leda honom, måttligheten tukta honom, modet understödja honom och rättfärdigheten vara hans vägvisare. Den största prydnaden för en frimurare är dock barmhärtigheten. Därtill kommer tystlåtenhet om Ordens hemligheter, trohet mot budskapen i den egna graden och lydnad mot Ordens lagar.

Passing – Second degree
Den nye medbrodern påminns om en frimurares dygder och vikten av att utöva dem. Han uppmanas att studera ”Liberal arts” – klassisk humanvetenskap, däribland geometri, som är av grundläggande betydelse för graden. Han uppmanas att i logen delge sina känslor och åsikter om de ämnen som tas upp i tal och föredrag. Därigenom kan han utveckla sig själv och vara till nytta för bröderna.

Raising – Third degree
En mästare skall vägleda lärlingar och medbröder. I hans ansvar ingår att, också i den allmänna världen, inplanta lydnad och undergivenhet hos underordnade, hövlighet och älskvärdhet hos likar samt vänlighet och fördragsamhet hos överordnade. Han skall uppfylla sina plikter, motsvara det förtroende han har fått, hålla sina löften, vara sann och trogen Ordens ideal och följa dess föredömens exempel. Så kan han visa, att hans titlar och företräde inte är oförtjänta.

Återstår för var och en att dra egna slutsatser: ”Har svenskt och engelskt frimureri liknande ideal?” För egen del konstaterar jag, att ideal kan formuleras och gestaltas på olika sätt. Jag erinrar mig också en inskription på Riddarhusets fasad: ”CLARIS MAJORUM EXEMPLIS – Efter förfädernas lysande föredömen.”

Rune Carlsson